Звіт за формою № Д4 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нара­хованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено на­казом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435. Звітним періодом, за який робо­тодавці подають зазначену форму до органу доходів і зборів, є календарний місяць. ­

Водночас, якщо юридичні особи або фізичні особи підприємці не ви­користовують працю фізичних осіб на умовах тру­дового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, форму № Д4 за найманих працівників до органів доходів і зборів вони не подають.

Без яких обов'язкових реквізитів Форму №Д4 вважають не поданою?

Форма № Д4 повинна містити такі обов'язкові рекві­зити:

•  тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);

•  звітний період, за який подасться форма № Д4;

•  повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад­ських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію;

• код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та но­мер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у пас­порті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

•  код основного виду економічної діяльності;

•  клас професійного ризику виробництва (у разі подання форми № Д4 за період до 01.01.2016);

•  місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

•  код органу доходів і зборів, до якого подається форма № Д4;

• дата подання форми № Д4;

•  ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника;

  • середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

•  кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

•  штатна чисельність працівників (за наявності);

•  кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

•  підписи страхувальника - фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

•  середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

•  кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

•  штатна чисельність працівників (за наявності);

•  кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

•  підписи страхувальника - фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Скільки записів можна робити щодо однієї особи у таблиці 6?

Щодо однієї застрахованої особи допускається кілька записів у таблиці 6 форми № Д4, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здій­снені нарахування виплат за поточні та майбутні (від­пускні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та нараху­вання сум заробітної плати (доходу) за виконану ро­боту (надані послуги), строк виконання яких переви­щує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.

При цьому за наявності декількох рядків щодо од­нієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відно­синах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Не зазначають у звітному місяці.

Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця  не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.

Коли ставити ознаку “неповний робочий час”?

 Ознака «неповний робочий час» проставляється у разі, якщо особа працює:

•  неповний робочий день (тобто зменшення трива­лості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);

  •  неповний робочий тиждень (зберігається нормаль­на тривалість робочого дня, але зменшується кількість ро­бочих днів на тиждень);

• у разі поєднання неповного робочого дня і непо­вного робочого тижня (наприклад тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

Начальник відділу адміністрування,

супроводження інформаційних систем,

електронних реєстрів та захисту інформації

Білгород-Дністровського обєднаного управління ПФУ

Лариса Марунченко
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 8 (04849) 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 8 (04849) 2-24-44