Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

12-10-2020 12:29 15
категорія: Актуально


«Детального плану території з метою упорядкування території пам’ятки національного значення « Підземна церква Св. Іоанна Сучавського» по вул. Шабська, 116 в м. Білгород-Дністровський»

Підстава для розроблення проекту – рішення Білгород-Дністровської міської ради від 07.02.2020 № 1146-VII «Про надання Одеській Єпархії Української Православної церкви розроблення детального плану території з метою упорядкування території пам’ятки національного значення «Підземна церква Св. Іоанна Сучавського » по вул. Шабська, 116 в м. Білгород-Дністровський».

При розроблені детального плану враховуються: схема планування території Одеської області, затверджена містобудівна документація, інформація земельного кадастру.

1. Замовник. Управління містобудування та архітектури департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради (договір від 25.05.2020, № 1-20).

Виконавець. ПП «УКРПРОЕКТ НВУ»: вул. Михайлівська, 27; м. Білгород-Дністровський, Одеська область, Україна, 67701, тел. (095) 160-87-54, e-mail: ukrproektuvk@ukr.net).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування:

Детальний план території (далі ДПТ) є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". ДПТ у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану та визначає планувальну структуру і розвиток частини території в межах міста, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

Земельного, Водного та Лісового кодексів України; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Закону України «Про екологічну мережу України»; Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про рослинний світ»; Закону України «Про тваринний світ»; Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; СНіП 1.02.01 "Охорона навколишнього природного середовища"; Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснювати процедури оцінки впливу на довкілля: в ДПТ визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

Детальним планом  розглядається територія в межах зони зелених насаджень спеціального призначення визначеної генеральним планом міста Білгорода-Дністровського Одеської області та плану зонування території міста Білгорода-Дністровського Одеської області (зонінг), затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради № 391-VІІ від 28.07.2017 року як підзона зелених насаджень спеціального призначення Р-3с, з метою облаштування рекреаційної  зони навколо об’єкту культурної спадщини - пам’ятки національного значення «Підземна церква Св. Іоанна Сучавського».

Створення рекреаційної зони забезпечить сприятливі умови  для розкриття туристичного потенціалу культурних пам’яток , сприятиме розвитку такого напрямку діяльності як сакральний туризм. Сакрально-туристичний потенціал цієї території сформований сукупністю наявних тут ресурсів: окремих споруд ( церква), визначних місць (в даному випадку джерело ), а також сакральних реліквій, придатних для створення сакрально-туристичного продукту та реалізації відповідних паломницьких (або сакрально-туристичних) турів чи екскурсій, що в свою чергу сприятиме соціально-економічному розвитку території, покращенню інфраструктури, створить нові робочі місця. 

Територія, що розглядається детальним планом,  обмежується територіями підприємств : зі сходу, північного сходу та частково півдня – територією, що знаходиться в постійному користуванні ДП "БДМТП" (кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:01:010:0003) включаючи проїзд загального користування; з півночі територією, на якій знаходиться комплекс будівель та споруд ТОВ «ВАНЕССА» (кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:01:010:0014), включаючи підзону зелених насаджень спеціального призначення, частково запроектовану діючою містобудівною документацією на вищезазначеній території; із заходу територією, що знаходиться в користуванні на правах оренди ПАТ «ЗАВОД «ТІРА» (кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:01:009:0423), та включає територію, що належить на праві державної власності Одеській Єпархії Української Православної Церкви (кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:01:010:0010), територію, що знаходиться у комунальній власності з цільовим призначенням: для обслуговування будівель та споруд асфальтно-бетонного заводу (кадастровий номер земельної ділянки: 5110300000:01:010:0002) та частину території загального користування - вул. Шабської до перетину з вул. Південна. Всього площа території розроблення детального плану складає близько 6,9 га.

На даний час, основна територія на яку розробляється ДПТ використовується, як землі для обслуговування церковних будівель та споруд та має деякі елементи благоустрою. Доступ до даної території здійснюється з місцевого проїзду, що сполучується з дорогою промислових та комунально-складських зон і через неї з вул. Шабською, яка є магістральною вулицею міста Білгород-Дністровський.

З заходу до вищезазначеної ділянки прилегла територія - це сформована земельна ділянка з цільовим призначенням: для обслуговування будівель та споруд асфальтно-бетонного заводу, що не відповідає затвердженій містобудівній документації, державним нормам та стандартам. На ділянці розтшовані залишки забудови (здебільш зруйновані будівлі та споруди колишнього асфальтно-бетонного заводу, на які зареєстровано право власності) та застаріле звалище промислових відходів. Об’єкти нерухомого майна знаходяться в занедбаному стані , заросли чагарником, самосійними та порослевими деревами переважно породи акація. Елементи благоустрою на даній території відсутні.

Проектована територія забезпечена інженерними мережами водопостачання та електропостачання, мережі водовідведення та теплопостачання відсутні.

Планувальними обмеженнями для здійснення планової діяльності на території ДПТ є санітарно-захисні зони оточуючих підприємств, прибережно-захисна смуга Дністорвького лиману, червоні лінії вулиць, доріг, проїздів.

На території в межах розроблення детального плану знаходиться об’єкт охорони культурної спадщини - пам’ятка національного значення «Підземна церква Св. Іоанна Сучавського»; наявні санітарно-захисні зони навколо підприємств IV-V класу шкідливості і складів та баз; зони регулювання забудови: підзона Р-3с, що виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу (озеленення в межах дії санітарно-захисних зон (СЗЗ) та охоронних зон). Об’єкти заповідного фонду - відсутні.

Територія проектної рекреаційної зони буде поєднувати в собі зону відпочинку паломників та туристів, історико-архітектурну та туристичну зону, зону релігійних церемоній. Для цього передбачається обґрунтувати можливість та доцільність реконструкції та зміни цільового та функціонального призначення будівель та споруд (в межах існуючих фундаментів), що знаходяться в приватній власності на території колишнього асфальтно-бетонного заводу з урахуванням законних інтересів власників.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення: виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

б) для територій із природоохоронним статусом: наслідки не очікуються у зв’язку із відсутністю в межах розробки ДПТ об’єктів з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення: зважаючи на географічне положення міста, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень ДПТ для довкілля, у тому числі здоров'я населення, не очікується.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено: загальною альтернативою проекту ДПТ, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу.

Такі дослідження передбачають:

характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, на території, яку охоплює проект;

оцінку величини і значимість впливів і ризиків;

розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

врахування схеми планування території Одеської області, інформацію земельного кадастру.

використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

консультації з департаментами екології та охорони здоров’я ОДА;

громадські обговорення проекту детального плану території, та проекту звіту про СЕО;

розгляд та врахування побажань та зауважень до проекту звіту про СЕО;

визначення критеріїв оцінки впливу на довкілля та періодичність проведення моніторингу стану довкілля.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування: для покращення містобудівного та рекреаційного середовища, охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій":

формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень загального та спеціального користування (табл. 8.1);

забезпечення санітарного очищення території із дотриманням вимог щодо роздільного збирання сміття та його послідуючим видаленням на полігони (п.11.2.1);

облаштування території системою декоративних зелених насаджень (п.8.2.6);

розвиток системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку згідно діючих санітарних норм;

інженерно-технічній захист території що проектується (п. 12.8 ).

- облаштування автостоянки на розрахункову кількість машино-місць.

встановлення режиму використання окремих ділянок під існуючими будівлями, що знаходяться у власності;

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", та "Методичних рекомендаціях із здійснення СЕО документів державного планування" (наказ Мінприроди від 10.08.2018 №296);

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень ДПТ з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку є невід'ємною складовою проекту ДПТ.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки , розробки розділу «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту Стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території з метою упорядкування території пам’ятки національного значення « Підземна церква Св. Іоанна Сучавського» по вул. Шабська,116 в м. Білгород-Дністровський», подаються до:

Управління містобудування та архітектури департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради (вул. Єврейська, 21, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, 67701, тел./факс: (04849) 2-76-16, е-mail: t-arhitektura@ukr.net .

Відповідальна особа: Заступник начальника Управління містобудування та архітектури департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради Троян Олександр Володимирович , тел./факс: (04849) 2-76-16, е-mail: t-arhitektura@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів із дати оприлюднення Заяви.
Запити та запрошення
надсилати за адресою: ob.otdel@ukr.net
(Загальний відділ Білгород-Дністровської міської ради)

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
тел. 04849 3-59-40

Білгород-Дністровська міська рада
67700,Україна
м. Білгород-Дністровський
вул. Михайлівська, 56
тел. 04849 2-24-44

Контактний центр:
(цілодобово)
тел. 04848 3-33-33
тел. 067-333-06-23